A Spartenza

Chianci lu core ri Maria, Matri ri tutti niatri trapanisi.
Ciaru ri cira duluri ni l’aria.
Sentu luntanu a musica ri morti, a nenia.
Trema lu me cori, viu luntanu a Spartenza, u misteri chi rapi a Prucissioni ri Trapani nostra.
Chiu’ sentu a musica chiù mi veni a menti a facci di chi vulia beni.
A Maronna cu lu cori chinu, chinu talia U Signuri.
‘nu lu voli lassari.
U Signuruzzu Nostru già soffri pì niaci.
Eccu A Spartenza, lu cori è già ranni.

TP 02/02/2014 GIOVANNI VALENZA